§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.DobrySkun.pl („Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów, w których posiadanie i sprzedaż nasion marihuany jest legalna, na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

Administrator sklepu:

Galaxy High Adrian Hanusek

NIP: 8863009531, REGON: 383865536

Nałkowskiej 36/10

58-309 Wałbrzych

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów i Właściciela Sklepu.

Nasiona konopi indyjskiej sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego DobrySkun.pl są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich co oznacza, że zamówić i odebrać nasiona może wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat i weszły na tę stronę powinny ją natychmiast opuścić.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Klient posiada możliwość usunięcia swoich danych osobowych ze strony internetowej sklepu.

Klient ma prawo do otrzymania informacji o swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu komputerowego.

Klient ma prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że będzie mógł zwrócić się z żądaniem, aby administrator przekazał mu dane dotyczące jego osoby, które są przetwarzane. Przekazanie musi zostać wykonane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Klient będzie mógł przechowywać dane we własnych celach bądź przekazać je innemu administratorowi. Będzie mógł też żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Nasiona konopi/marihuany nie zawierają żadnych substancji narkotycznych, dlatego ich posiadanie i sprzedaż jest legalna. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485) nasiona konopi w Polsce są legalne. Co więcej, nie są nawet zakwalifikowane jako prekursor do produkcji narkotyków. Klienci Sklepu są informowani poprzez Regulamin o stanie prawnym w Polsce i są świadomi, że jeśli wykorzystają zakupione nasiona konopi niezgodnie z obowiązującym prawem muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Sprzedawane produkty oraz ich opisy przeznaczone są do celów kolekcjonerskich, poznawczo - edukacyjnych oraz naukowych i doświadczalnych.

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, co oznacza, że posiadają oryginalne opakowanie i są zaplombowane przez producenta.

Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru, ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§2 Objaśnienia

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest pełnoletnia i ukończyła 18 lat, i jest zdolna do zawierania wiążących umów bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument – zgodnie z Art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) konsumentem jest „każda osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej, objętej niniejszym regulaminem, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” Także działalność rzemieślniczą i handlową.

Sprzedawca – właściciel Sklepu/przedsiębiorca. Zgodnie z Art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) sprzedającym „każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawodową.”

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, prowadzący sprzedaż on-line, który jest dostępny dla Klientów mogących nabywać towary za jego pośrednictwem. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.DobrySkun.pl

Towar/asortyment– oznacza wszelkie produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Zakup - to oświadczenie woli kupującego, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno zawierać szczególnie rodzaj i liczbę towaru.

Koszyk – oznacza funkcję dostępną na stronie internetowej Skepu, która umożliwia dokonanie zakupu. Przy jego pomocy kupujący wskazuje towary i ich ilość, przelicza całkowitą wartość zakupu oraz koszt dostawy.

Umowa sprzedaży - która zgodnie z Art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oznacza każdą umowę, na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa zawierana na odległość - oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron czynności prawnej, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość do czasu i włącznie z momentem zawarcia umowy.

Usługa świadczona drogą elektroniczną - to wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość, przez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, która jest przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.

Kodeks Cywilny - oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Treść Regulaminu określa zasady dokonywania sprzedaży Towaru na odległość, a także korzystania ze Sklepu drogą elektroniczną.

Treść Regulaminu stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w Art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

Sklep www.DobrySkun.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojego Towaru na stronie www.DobrySkun.pl i umożliwia kupno towarów znajdujących się w bazie Sklepu.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie www.DobrySkun.pl.

§ 4 Warunki sprzedaży

Wszystkie ceny towarów w Sklepie są podawane w walucie polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

Wszystkie ceny, które znajdują się na stronie Sklepu nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są wyszczególnione odrębnie.

Wiążąca dla stron transakcji jest ostateczna cena widoczna przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Kupujący dokonuje wyboru formy płatności i formy dostawy. Przedstawiona cena zamówienia zawiera wszelkie dodatkowe opłaty dając końcową sumę, która gwarantuje prawidłowe dokonanie umowy sprzedaży.

Sklep www.DobrySkun.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez Sprzedającego, jak i w wysokości opłat za dostarczenie towaru do Kupującego. Każda zmiana nie wpływa na zakup osób, które dokonały ich on-line, bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w cenniku.

Sprzedający zastrzega, iż produkty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów.

Sprzedający każdorazowo dostarcza Kupującemu w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub - na żądanie Klienta - fakturę VAT.

§ 5 forma płatności

Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, według własnego wyboru spośród opcji dostępnych w Sklepie, zarówno przelewem w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę, jak również gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone, z wyjątkiem opcji „za pobraniem”, przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

Banki dostępne w przedpłacie:

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic Maestro.

W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem e-mail: sklep@dobryskun.pl.

§ 6 Termin płatności

W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty i koszt dostawy w terminie … dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

Za datę zapłaty uznaje się datę potwierdzenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient będzie poinformowany. Jeśli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwróci całą wpłaconą kwotę.

Dokonując płatności za pośrednictwem przelewu elektronicznego, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia podany przez Sprzedawcę.

§ 7 Sposób i koszty dostawy Towaru

Zakupione towary dostarczane są kupującemu, według jego wyboru dokonanego spośród dostępnych w Sklepie opcji dostawy, zarówno za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego jak i firm kurierskich.

Dostawa Towaru na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów, na terenie których sprzedaż nasion konopi jest legalna i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w potwierdzonym zamówieniu.

Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym,

dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,

przelew na konto,

przesyłka za pobraniem,

dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

przelew na konto,

przesyłka za pobraniem,

przelew na konto poza granice Polski (UE),

dostawa za pośrednictwem paczkomatów InPost,

przelew na konto,

przesyłka za pobraniem,

Koszt dostawy w całości ponosi Klient, zgodnie z cennikiem ustalonym przez operatora pocztowego lub firmę kurierską, chyba że Sprzedawca określi inaczej w Sklepie.

Przed odbiorem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, kiedy opakowanie przesyłki nosi znaki uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Następnie należy skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

Po odebraniu przesyłki z paczkomatu Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

§ 8 Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w okresie 10 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia kosztów. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), Klient, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.

W celu odstąpienia od umowy konsument może złożyć formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który jest dostarczany wraz z Towarem.

Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z niniejszym artykułem spoczywa na Kupującym.

Sklep Internetowy www.DobrySkun.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszelkie kwoty otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostarczenia. (Sprzedawca zwraca najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

Zwrotu płatności sprzedający dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności,. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup lub jaka jest możliwa w danej chwili po konsultacji z konsumentem.

Kupujący niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwraca towar Sprzedającemu. Kupujący pokrywa koszty zwrotu towarów. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedający ma prawo wstrzymać się od zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) lub za pobraniem nie zostaną przyjęte.

Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży (najlepiej oryginał lub kopię paragonu bądź faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

Odsyłane towary powinny znajdować w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów korzystania, poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

listem poleconym na adres Sprzedającego;

w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

§ 9 Gwarancja zgodności towaru, procedury rozpatrywania reklamacji towarów

Sklep www.DobrySkun.pl jako Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

Kupujący powinien niezwłocznie odesłać reklamowany Towar lub przekazać osobiście przedsiębiorcy. Przekazany Towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom estetycznym.

W przypadku uznania roszczeń Klienta za zasadne, Sprzedający zwraca reklamującemu poniesione koszty zwykłego doręczenia.

Jeżeli zareklamowany przez Kupującego towar jest niezgodny z zawartą umową, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową.

§ 10 Wymiana towaru

Sklep www.DobrySkun.pl umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny towar. Po wcześniejszym uzgodnieniu między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na nowe zamówienie.

§ 11 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach (szczególnie opisy, ceny, właściwości), które są zamieszczone na stronie Sklepu www.DobrySkun.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stosownie do Art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).Chcesz wiedzieć o naszych promocjach jako pierwszy? Zapisz się do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2019 © Dobryskun.pl skuteczne pozycjonowanie WildMoose.pl