Administrator danych osobowych:
Galaxy High Adrian Hanusek
Nałkowskiej 36/10

58-309 Wałbrzych

NIP: 8863009531, REGON: 383865536


1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego Dobryskun.pl ma charakter informacyjny, co
oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu
internetowego lub innych kanałów komunikacji z klientem jest … będąca
jednocześnie Sprzedawcą.

3. W ramach prowadzonej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe
zgodnie z właściwymi przepisami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również
przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów
wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). Administrator
zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, a zwłaszcza zawsze informuje o
przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej
przetwarzania. Administrator dba, aby dane były zbierane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wskazanego celu i były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest
to niezbędne. Administrator, przetwarzając dane, zapewnia ich bezpieczeństwo i
poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane
dotyczą. W przypadku, gdyby mimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do
naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator podejmie działania wynikające
z przepisów prawa, w tym poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane
dotyczą, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

4. Administrator ma obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych,
które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) to dane informatyczne, a zwłaszcza pliki tekstowe,
które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Ciasteczka są
najczęściej używane w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron
internetowych. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych,
które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron
internetowych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
preferencji. Cookies zazwyczaj składają się z nazwy strony internetowej, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Daje to
możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony.

6. Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies są zawarte w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera
internetowego z przeglądarką. Protokół składa się z klucza określającego nazwę
wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookies.
Plików cookies używa się w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki
cookies przechowują informację o lokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz
losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają
zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają budować
statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam
analizę odwiedzanych podstron. Informacje pomagają ulepszać nawigację po sklepie
oraz jakość oferowanych usług.

7. Jakie pliki cookies są używane przez nas?
Cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w
parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

8. Jak usunąć pliki cookies?

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała
plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż
nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze
sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia
przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu
plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania
służącego do przeglądania stron internetowych).

9. Jak długo dane osobowe są przetwarzane?
Okres przetwarzania danych jest zależny od celu przetwarzania oraz może wynikać z
przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. Dane przetwarzane na
podstawie uzasadnionego celu Administratora są przetwarzane przez okres, który
umożliwia jego realizację lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do
momentu jej wycofania. W ramach niezbędności do zawarcia i wykonania umowy,
dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych
może zostać przedłużony, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

10. Jak długo dane osobowe są przechowywane?
Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe mogą być
przechowywane przez okres dłuższy wyłącznie w celach archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub statystycznych.

11. Kto może mieć dostęp do danych osobowych?
W związku z prowadzeniem działalności, która wymaga przetwarzania danych
osobowych, mogą być one ujawniane podmiotom zewnętrznym (także podmiotom
obsługującym systemy informatyczne i sprzęt), podmiotom świadczącym usługi
prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane
są też ujawniane podmiotom z nami powiązanymi. Ujawnienie bądź przekazanie
danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, następuje tylko w oparciu o odpowiednią podstawę
prawną oraz zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującego prawa.

12. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
● Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osoba, która zgłasza takie
żądanie, otrzymuje informację przekazaną od Administratora o przetwarzaniu danych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane oraz planowanym terminie ich
usunięcia;
● Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego celu Administratora. Sprzeciw
w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

● Prawo wycofania zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
tej zgody;
● Prawo uzyskania kopii danych – w związku z tym Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych dotyczących osoby, która zgłasza żądanie;
● Prawo do sprostowania – Administrator ma obowiązek na żądanie osoby, której dane
dotyczą, usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych
osobowych, a także uzupełniać je, gdy są niekompletne;
● Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dotyczą przetwarzane
dane możne żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do
realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane;
● Prawo do skargi – jeśli osoba, której dotyczą dane osobowe uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
● Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania
Administrator przestaje dokonywać operacje na danych osobowych, z wyjątkiem
operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich
przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu
nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
● Prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą,
Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie
pozwalającym na ich odczyt przez komputer (np.: pdf). Można również zażądać
przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem, że istnieją w tym
zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego
podmiotu;
● Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych

osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Wniosek lub żądanie związane z realizacją praw można złożyć w formie pisemnej na
adres: … lub drogą e-mailową na adres: … Odpowiedź będzie udzielona w formie
pisemnej, z wyjątkiem złożenia wniosku lub żądania drogą e-mailową lub zażądano
w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. W przypadku wątpliwości, co
do tożsamości osoby składającej żądanie poprzez e-mail. Administrator zastrzega
możliwość weryfikacji tożsamości.


Chcesz wiedzieć o naszych promocjach jako pierwszy? Zapisz się do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2019 © Dobryskun.pl skuteczne pozycjonowanie WildMoose.pl